Google

Wednesday, December 5, 2007

Kemudahan Pembiayaan Perniagaan daripada MARA Terengganu

Kemudahan Pembiayaan Perniagaan disediakan untuk membantu Usahawan Bumiputera dalam sektor pertanian bagi menambah modal untuk meningkat atau memulakan perniagaan. Pembiayaan berasaskan Konsep ISLAM YANG BEBAS DARI RIBA.

SKOP PEMBIAYAAN

Projek -projek yang boleh dibiayai oleh MARA dikhususkan kepada pembangunan tanah terbiar meliputi usahawan tani yang menceburi bidang pertanian secara komersil seperti berikut :-

1. PERTANIAN
Tanaman kontan (Cash crop) seperti jagung dan sebagainya

2. PERIKANAN
Membuka Kolam ikan / Udang, ternakan ikan / udang dalam sangkar dan sebagainya

3. PENTERNAKAN
Menternak lembu, kambing, ayam, itik,burung puyuh, burung unta dan sebagainya

4. TANAMAN HIASAN (FLORIKULTUR)
Tanaman bunga-bungaan, tanaman hiasan dan benih pokok.

Pembiayaan yang disediakan meliputi :-

a. Modal untuk pembersihan/ penyelenggaraan ladang
b. Penyediaan kolam / sangkar ikan
c. Penyediaan untuk membina / menyenggara kawasan / tempat penternakan
d. Pembelian benih / baka dan sebagainya
e. Pembelian peralatan / jentera
f. Modal Pusingan

KELAYAKAN PEMOHON

**Warganegara Malaysia terdiri dari keturunan Melayu atau Bumiputera lain yang berusia tidak kurang daripada 18 tahun

**Mempunyai pengalaman atau pengetahuan dalam bidang pertanian / penternakan yang telah /bakal dijalankan

**Usahawan hendaklah melibatkan diri sepenuh masa dalam usaha tani yang dibiayai oleh MARA

**Projek pertanian / penternakan yang halal, tidak bertentangan dengan syariat islam dan dibenarkan oleh kerajaan

**Mempunyai tanah / ladang sendiri yang boleh diusahakan. Jika disewa perlulan mengemukakan surat perjanjian sewa / pajakan bagi tempoh minimum 5 tahun

**Dapat menyumbangkan modal sendiri atas jumlah yang berpatutan dengan projek pertanian / penternakan yang dijalankan iaitu tidak kurang 10% daripada kos projek

**Bagi permohonan pembiayaan melebihi RM50,000.00 ke atas, pengusaha dapat mengemukakan tanah atau jaminan atau kedua-duanya sekali sebagai cagaran mengikut peraturan yang sedia ada

**Pengusaha perlu mengemukakan ringkasan teknikal projek yang hendak dibiayai seperti jenis projek, tapak /lokasi,tempoh kutipan hasil / tuaian dan pasaran hasil berkaitan

SYARAT PEMBIAYAAN

1. Had pembiayaan : MAKSIMUM RM250,000.00

2. Tempoh Ansuran Pembiayaan: Tidak lebih daripada 5 tahun atau 4 pusingan tuaian yang mana lebih dahulu

3. Kadar Keuntungan : 5% setahun

BAYARAN PEMEROSESAN

Pembiayaan RM5,000.00 ke bawah
Bayaran Proses : RM5.00

Pembiayaan RM5,001.00 hingga RM20,000.00
Bayaran Proses : RM20.00

Pembiayaan RM20,001.00 hingga RM50,000.00
Bayaran Proses : RM50.00

Pembiayaan RM50,001 hingga RM250,000.00
Bayaran Proses : RM100.00


CARA MEMOHON

Permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan Borang RP2 Pertanian yang boleh diperolehi daripada pejabat MARA Negeri Terengganu / Daerah yang berhampiran.

Borang yang lengkap diisi hendaklah dikemukakan ke Pejabat MARA Daerah di mana projek diusahakan.


UNTUK KETERANGAN LANJUT

SILA HUBUNGI KAMI

Urusan Pembiayaan Perniagaan MARA
*Hj Alias Bin Yusoff
*Cik Anisah Binti Jusoh
*Puan Fazidah Binti Othman

No Tel : 09-6222070 / 09-6222077
No faks : 09-6221070 / 6203856

No comments:

© Copyright 2007 http://harizamrryblog.blogspot.com Corp. All rights reserved
Get Started On Blogger!, Join for free, and view profiles, connect with others, blog, rank music, and get much more!